Veebilehe kasutamise reeglid

 1. Käesolevad veebilehe kasutamise reeglid („reeglid”) on välja andnud MWT Solutions S.A. („MWTS”), registrijärgne asukoht Poznańis Szyperska 14, 61-745 Poznań, kantud riikliku kohturegistri ettevõtteregistrisse riikliku kohturegistri numbriga (KRS) 0000736715, mille registritoimikut hoitakse Poznańis asuva Poznań – Nowe Miasto ja Wilda rajoonikohtus, riikliku kohturegistri VIII kaubanduskolleegiumis, ning mis kasutab sellele antud maksukohustuslase numbrit PL7781451059 ja registrikoodi 300721670.

 2. Reeglites sätestatakse tingimused, mille alusel MWTS võimaldab tasuta kasutada MWTSi ja selle filiaalide veebilehti („veebileht”), sealhulgas nende sisu või tööriistu või sel viisil pakutavaid teenuseid.

 3. Selle veebilehe kasutamine on võrdväärne käesolevate reeglite tingimustega nõustumisega. Reeglite tingimustega mittenõustumise korral ei ole veebilehe edasine kasutamine lubatud.

 4. Õigused veebilehele tervikuna kuuluvad MWTSile ja õigused selle sisu üksikutele elementidele kuuluvad aga MWTSile või füüsilistele või juriidilistele isikutele, kelle materjalid on veebilehel seadusega kooskõlas kättesaadavaks tehtud.

 5. Veebilehel saadaolevad teenused ja sisu on kättesaadavad kõigile külastajatele, välja arvatud registreerimist nõudvad teenused või sisu, millele viitab selgelt veebilehe asjaomase alamlehe sisu.

 6. Veebilehe kasutamisel paigaldatakse kasutaja IT-süsteemi tuvastamise otstarbel ja statistilistel eesmärkidel küpsised. Lisateavet MWTSi kasutatavate küpsiste kohta leiate veebilehel kättesaadavast privaatsuspoliitikast.

 7. Veebilehe kasutajatel on õigus kasutada selle kaudu kättesaadavaks tehtud materjale ainult nn õiglase kasutamise ulatuses, mida reguleerivad autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste seaduse sätted (Poola 2006. aasta ametlik väljaanne nr 90, jrk 631, hiljem muudetud).

 8. Veebilehte kasutatakse üldkättesaadava Interneti kaudu, mis oma olemuselt ei taga kasutaja ja MWTSi vahelise suhtluse usaldusväärsust ega konfidentsiaalsust, sealhulgas edastatava teabe sisu ja kasutaja andmete konfidentsiaalsust.

 9. MWTS teeb kõik endast oleneva, et tagada igal ajal veebilehe pidev ja täielik kättesaadavus, kuid ei garanteeri seda ega vastuta selle kättesaadavuse eest.

 10. Veebilehe ja sellel leiduva sisu, tööriistade või teenuste kasutamine on lubatud eranditult isikliku kasutamise otstarbel, mis on kooskõlas veebilehe eesmärgi ning õigusnormide, reeglite ja heade tavadega. Eelkõige ei ole seda lubatud kasutada mis tahes organiseeritud tasulises või tasuta tegevuses ilma MWTSi kirjaliku nõusolekuta.

 11. Kaebused ja kommentaarid veebilehe toimimise ning sellel saadaoleva sisu, tööriistade ja teenuste kohta tuleb esitada e-posti aadressil marketing@mwtsolutions.eu. Kaebus peab sisaldama vähemalt ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi ning kaebuse aluseks olevate asjaolude ja puuduste üksikasjalikku kirjeldust, vastasel juhul võib MWTS jätta kaebuse läbi vaatamata. Kaebused vaadatakse läbi 14 päeva jooksul alates nende laekumisest. Kaebuse lahendamisest teavitatakse kaebuse esitajat e-posti teel.

 12. MWTS teeb kõik endast oleneva, et veebilehel pakutavad tööriistad ja teenused oleksid kättesaadavad ja toimiksid tõrgeteta, kuid MWTS ei vastuta mis tahes tagajärgede eest, mis tulenevad nende väärtalitlusest või mittekättesaadavusest mis tahes ajal, sealhulgas tööriistade ja teenuste kasutamisest tulenevate tagajärgede eest.

 13. MWTS teeb kõik endast oleneva, et veebilehele postitatud sisu oleks ajakohane, täpne ja pidevalt kättesaadav, kuid MWTS ei vastuta mis tahes tagajärgede eest, mis tulenevad sisu mitteajakohasusest, ebaolulisusest, ebatäpsusest või tegelikule seisundile mittevastavusest ega selle kättesaamatusest igal ajal, sealhulgas sellele sisule tuginemise tagajärgede eest.

 14. MWTS teeb kõik endast oleneva, et veebileht ei sisaldaks pahavara, kuid MWTS ei vastuta veebilehtede kasutamise tagajärgede eest kasutaja IT-süsteemis, sealhulgas tehnilises taristus ja andmetes.

 15. MWTS ei vastuta veebilehtede väärkasutuse tagajärgede eest, sealhulgas MWTSi poolse blokeerimise või registreerimise tühistamise tagajärgede eest.

 16. MWTS ei vastuta õiguslike, rahaliste ja mis tahes muude tagajärgede eest, mis tulenevad veebilehel postitatud teabe kasutamisest kasutaja poolt. MWTS ei vastuta kasutaja või kolmandate isikute kahjude või kaotuste, sealhulgas saamata jäänud kasumi eest, mis on mingil viisil seotud selle teabe kasutamisega, sealhulgas otsuste tegemisega konkreetses küsimuses. Kasutaja kasutab veebilehte omal riisikol.

 17. MWTS ei vastuta operaatorite nõuetekohase tegevuse eest, kes tagavad veebilehega ühenduse nii MWTSile kui ka veebilehe kasutajatele.

 18. MWTS on õigus reegleid igal ajal muuta. Reeglite muutmine ei nõua etteteatamist ja jõustub reeglite uue versiooni veebilehel avaldamise hetkest. Reeglite muutmisega mittenõustumise korral ei ole veebilehe edasine kasutamine lubatud.

 19. MTWS võib igal ajal muuta veebilehel kättesaadava sisu ulatust või liiki, samuti laiendada, muuta, piirata mõne funktsiooni või kõigi veebilehel saadaolevate tööriistade või teenuste pakkumist või selle lõpetada.

 20. MWTS jätab endale õiguse reeglite sisu siduvalt tõlgendada.

 21. MWTS ei vastuta teistele ettevõtetele kuuluvate veebilehtede, mille lingid on paigutatud sellele veebilehele, sisu, toimimise ja turvalisuse eest. Need veebilehed toimivad iseseisvalt ja MWTS ei saa neid mingil viisil kontrollida. Teiste veebilehtede külastamisel soovitame tutvuda nende omaniku privaatsuspoliitika ja kasutustingimustega.

 22. Kõik veebilehe kasutamisest tulenevad vaidlused, mida ei õnnestu lahendada rahumeelselt, lahendab pädeva jurisdiktsiooniga üldkohus.