Privaatsuspoliitika

I SISSEJUHATUS

Isikuandmete kaitse ja infoturve on alati olnud Vilniuses asuva ettevõtte MWT Solutions Lietuvos filialas, mis töötleb andmeid koos Poznańis asuva ettevõttega MWT Solutions S.A., tegevuse prioriteet. Olles näide vastutustundlikust ja teadlikust organisatsioonist, oleme võtnud endale kohustuse teavitada teid nõuetekohaselt isikuandmete töötlemisega seotud küsimustest, eelkõige pidades silmas uute andmekaitsealaste õigusaktide, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679 (füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta) („isikuandmete kaitse üldmäärus”) sisu. Oleme teadlikud, et teave on teatud väärtusega, mida tuleb asjakohaselt kaitsta. Teie andmete turvalisust silmas pidades esitame käesolevas dokumendis põhiteabe isikuandmete töötlemise, kasutamise ja omandamise õigusliku aluse kohta.

II Vilniuses asuv ettevõte MWT Solutions Lietuvos filialas, mis haldab andmeid koos Poznańis asuva ettevõttega MWT Solutions S.A.

Vilniuses asuv ettevõte MWT Solutions Lietuvos filialas, mis haldab andmeid koos Poznańis asuva ettevõttega MWT Solutions S.A. (edaspidi „ettevõte”).

Oleme brändi ManageEngine IT-infrastruktuuri halduslahenduste lisaväärtust pakkuv edasimüüja. Meie koostöö tulemusi selle teenusepakkujaga on hinnanud kliendid paljudest sektoritest: rahandusest, tootmisest, farmaatsiatööstusest, energeetikast, keskvalitsusest ja kohalikust omavalitsusest. Toetame oma partnereid lahenduste väljatöötamisel meie pakutavate toodete põhjal. Pakume koolitus- ja rakendusteenuseid. Pakume äri-, protsessi- ja tehnoloogilist nõustamist.

III MILLAL KÄESOLEVAT PRIVAATSUSPOLIITIKAT KOHALDATAKSE?

Käesolevat privaatsuspoliitikat kohaldatakse kõikide juhtumite suhtes, kus ollakse isikuandmete vastutav töötleja ja töödeldakse isikuandmeid. See kehtib nii otse andmesubjektilt saadud isikuandmete kui ka nende juhtumite kohta, kus me oleme saanud isikuandmeid muudest allikatest. Vilniuses asuv ettevõte MWT Solutions Lietuvos filialas, mis haldab andmeid koos Poznańis asuva ettevõttega MWT Solutions S.A., täidab mõlemas eespool nimetatud olukorras oma teavitamiskohustusi, mis on sätestatud vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 13 ja artiklis 14, nende sätete kohaselt.

Vilniuses asuv ettevõte MWT Solutions Lietuvos filialas, mis haldab andmeid koos Poznańis asuva ettevõttega MWT Solutions S.A., on turundusprotsesside (sealhulgas sotsiaalmeediakontode haldamine), IT-protsesside (sealhulgas IT-süsteemid, kuhu kogutakse muu hulgas töövõtjate isikuandmeid) ja turvaintsidentide haldaja ning koordineerib töötajate värbamisprotsesse. Ettevõte haldab ka veebilehte www.mwtsolutions.eu ja koordineerib sellega seoses veebilehel olevate vormide (nt kontaktivormi) kaudu saadetavate isikuandmete töötlemist.

IV ANDMETE TÖÖTLEMISE ULATUS, VIISID JA EESMÄRGID

Soovime, et kogu teave teie isikuandmete töötlemise viiside ja õigusliku aluse kohta, samuti selle kohta, millistel eesmärkidel me neid töötleme, oleks arusaadav. Soovitame teil tutvuda allpool esitatud isikuandmete töötlemise toimingute loeteluga.

IV.1. VILNIUSES ASUVA ETTEVÕTTE MWT SOLUTIONS LIETUVOS FILIALAS, MIS HALDAB ANDMEID KOOS POZNANIS ASUVA ETTEVÕTTEGA MWT SOLUTIONS S.A., POOLT HALLATAVATE VEEBILEHTEDE KÜLASTAJATE VÕI ELEKTROONILISELT OSUTATAVATE TEENUSTE KASUTAJATE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

1. Üldteave

Igal füüsilisel isikul, kes kasutab meie poolt elektrooniliselt osutatavaid teenuseid või külastab meie veebilehte, on kontroll meile edastatud isikuandmete üle. Käesolevaga teatame, et piirame kasutajate kohta sel viisil saadud andmeid miinimumini, mis on vajalik teenuste osutamiseks oodataval tasemel.

2. Küpsised

Piiratud ulatuses võime koguda isikuandmeid automaatselt meie veebilehtedel olevate küpsiste abil. Küpsised on andmed, eelkõige tekstifailid, mis salvestatakse veebilehe kasutaja seadmesse. Need on mõeldud veebilehtede kasutamiseks. Küpsised sisaldavad tavaliselt veebilehe nime, millelt need pärinevad, aega, mille jooksul neid lõppseadmes hoitakse, ja ainulaadset võtme-väärtuse atribuutide paari.

Küpsiseid kasutatakse:

a) veebilehe sisu kohandamiseks kasutaja eelistustega, eelkõige võimaldavad need failid veebilehe kasutaja seadme äratundmist ja veebilehe asjakohast kuvamist;

b) statistika koostamiseks, et parandada struktuuri ja sisu.

Veebileht kasutab kahte liiki küpsiseid: „seansiküpsised” (session cookies) ja „püsiküpsised” (persistant cookies). „Seansiküpsised” on ajutised failid, mida hoitakse kasutaja lõppseadmes seni, kuni kasutaja logib veebilehelt välja või lahkub sellelt või lülitab välja tarkvara (veebilehitseja). „Püsiküpsiseid” hoitakse kasutaja lõppseadmes küpsiste parameetrites määratud aja jooksul või kuni kasutaja need kustutab.

Veebilehel kasutatakse järgmist liiki küpsiseid:

a) „olulised” küpsised, mis võimaldavad kasutada veebilehel pakutavaid teenuseid;

b) turvaküpsised;

c) „jälgimisküpsised”, mis võimaldavad koguda teavet veebilehtede kasutamise kohta;

d) „funktsionaalsed” küpsised, mis võimaldavad „meelde jätta” kasutaja valitud seadeid ja isikupärastada kasutaja kasutajaliidest.

Paljudel juhtudel lubab veebilehtede lehitsemise tarkvara (veebilehitseja) vaikimisi salvestada küpsiseid kasutaja lõppseadmesse. Veebilehe kasutajad saavad igal ajal muuta oma küpsiste seadeid. Neid seadeid saab muuta eelkõige nii, et blokeeritakse küpsiste automaatne kasutamine veebilehitseja seadetes või teavitatakse nende igakordsest teenuse kasutaja seadmesse paigutamisest. Üksikasjalik teave küpsiste kasutamise võimaluste ja viiside kohta on saadaval tarkvara (veebilehitseja) seadetes. Juhime tähelepanu, et küpsiste kasutamise piirangud võivad mõjutada mõningaid veebilehe funktsioone.

Veebilehe kasutaja lõppseadmesse paigutatud küpsiseid võivad kasutada ka meiega koostööd tegevad reklaamiandjad ja partnerid. Välistelt teenusepakkujatelt pärinev sisu võib sisaldada kolmandate osapoolte küpsiseid ja seetõttu soovitame kasutajal tutvuda nende väliste teenusepakkujate veebilehtede küpsiste kasutamisega.

3. Veebipõhised teatised ja vormid

Vilniuses asuva ettevõtte MWT Solutions Lietuvos filialas, mis haldab andmeid koos Poznańis asuva ettevõttega MWT Solutions S.A., veebilehe külastajad saavad ettevõttega ühendust võtta, täites kontaktivormi. Vormide kasutamise osana on vaja esitada oma isikuandmed. Neid andmeid töödeldakse ainult selle raames ja eesmärgil, milleks need esitati, ning teie selgesõnalisel nõusolekul. Kontaktivormide puhul antakse nõusolek teie eesmärgipärase tegevuse kaudu (nn sõnaliselt väljendamata nõusolek), st vormi edastamise ja isikuandmete esitamisega.

4. Profileerimine

Isikuandmete töötlemine turundustegevuse eesmärgil võib seisneda järgmises:

  • teie eelistustest sõltumatu turundussisu kuvamine (sealhulgas standardreklaam);

  • teie huvidele vastava turundussisu kuvamine (käitumuslik reklaam);

  • e-kirjade saatmine huvitavate pakkumiste või sisu kohta, mis mõnel juhul sisaldavad ka kaubanduslikku teavet (uudiskirjateenus);

  • kaupade ja teenuste otseturundusega seotud muud liiki toimingute sooritamine (kaubandusliku teabe saatmine elektrooniliselt ja telemarketing).

Turundustegevuse teostamiseks kasutab ettevõte mõnel juhul profileerimist. See hõlmab isikupärastatud reklaami kuvamist või automaatse hinnangu andmist selle kohta, millistest teenustest võite huvitatud olla, ja sel viisil valitud pakkumise tegemist. See tähendab, et automatiseeritud andmetöötluse abil hindab ettevõte teie valitud käitumist või teeb prognoose teie tulevase käitumise kohta.

Sel viisil ei too ettevõtte poolt teostatav profileerimine kaasa otsuseid, mis avaldavad teile õiguslikke tagajärgi või mõjutavad teid sarnaselt olulisel viisil.

5. Sotsiaalsete pistikprogrammide kasutamine

Veebilehel www.mwtsolutions.eu kasutame praegu nn sotsiaalseid pistikprogramme („pluginaid”): Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter ja YouTube. Seejuures kasutame nn topeltklõpsu lahendust. See tähendab, et meie veebilehe külastamise ajal ei edastata pistikprogrammide pakkujatele vaikimisi mingeid kasutaja isikuandmeid. Pistikprogrammi pakkuja on äratuntav selle logo järgi. Pakume võimalust suhelda otse pistikprogrammi pakkujaga nupu kaudu. Alles siis, kui kasutaja klõpsab märkeruutu ja aktiveerib selle, saab pistikprogrammi pakkuja teavet tema juurdepääsu kohta meie veebiteenuse konkreetsele pakkumislehele. Kui pistikprogramm on aktiveeritud, edastatakse kasutaja isikuandmed asjaomasele pistikprogrammi pakkujale ja salvestatakse tema serverites (USA teenusepakkujate puhul USAs). Kuna pistikprogrammi pakkuja kogub neid andmeid peamiselt küpsiste kaudu, soovitame need kõik kustutada, kasutades oma veebilehitseja turvasätete suvandeid, enne kui klõpsate hallile kastile.

Meil puudub kontroll kogutud andmete ja andmetöötlusprotsesside üle, samuti puudub meil teadmine andmete kogumise täielikust ulatusest, andmetöötluse eesmärgist ning andmete säilitamise kestusest. Meil ei ole ka teavet pistikprogrammi pakkujate poolt kogutud andmete kustutamise kohta.

Pistikprogrammi pakkuja salvestab kasutajalt/kasutaja kohta kogutud andmed kasutajaprofiili kujul ja kasutab neid reklaami, turu-uuringute ja/või oma veebilehe kujundamiseks kasutaja eelistuste põhjal. Sellist analüüsi tehakse (isegi sisselogimata kasutajate puhul) peamiselt selleks, et esitada individuaalsetele eelistustele kohandatud reklaami ja teavitada teisi vastava sotsiaalvõrgustiku kasutajaid kasutaja tegevusest meie veebilehel. Kasutajal on õigus esitada vastuväiteid nende kasutajaprofiilide loomisele. Selleks peab ta võtma ühendust otse kõnealuse pistikprogrammi pakkujaga. Tänu pistikprogrammide mehhanismile on kasutajal võimalik integreeruda sotsiaalvõrgustike ja teiste kasutajatega ning see võimaldab meil parandada meie pakkumist ja muuta see lähedasemaks kasutajate eelistustele. Pistikprogrammide kasutamise õiguslik alus on määratletud isikuandmete kaitse üldmääruse § 6 lõike 1 esimese lause punktis f.

Andmete kättesaadavaks tegemine toimub sõltumata sellest, kas kasutajal on pistikprogrammi pakkuja juures konto ja kas ta on sinna sisse logitud. Kui kasutaja on sisse logitud oma kontole pistikprogrammi pakkuja juures, määratakse meie veebilehel kogutud andmed otse kasutaja kontole pistikprogrammi pakkuja juures. Aktiveeritud nupu vajutamise ja näiteks lehe jagamise korral salvestab pistikprogrammi pakkuja ka selle teabe kasutaja kontole ja teeb selle avalikult kättesaadavaks kasutaja sõpradele. Soovitame pärast sotsiaalvõrgustikust lahkumist regulaarselt välja logida, eriti enne nupu aktiveerimist, sest nii välditakse määramist pistikprogrammi pakkuja profiilile.

Lisateavet selle kohta, mis eesmärgil ja millises ulatuses pistikprogrammi pakkuja andmeid kogub ja töötleb, leiate pistikprogrammi pakkuja privaatsuspoliitikast. Seal on märgitud ka teave kasutaja õiguste ja seadete kohta, mis kaitsevad tema privaatsust.

6. Fotod

Veebilehel esitatud pildid ja ikoonid on Vilniuses asuva ettevõtte MWT Solutions Lietuvos filialas omand, mis haldab andmeid koos Poznańis asuva ettevõttega MWT Solutions S.A., või on need pärit pildi- ja ikoonipankadest, nt Vecteezy’st, või ostetud agentuurilt kui veebilehe materjalid.

IV.2. VILNIUSES ASUVA ETTEVÕTTEGA MWT SOLUTIONS LIETUVOS FILIALAS, MIS HALDAB ANDMEID KOOS POZNANIS ASUVA ETTEVÕTTEGA MWT SOLUTIONS S.A., ÜHENDUST VÕTVATE ISIKUTE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE TEABE SAAMISEKS PAKKUMISE KOHTA VÕI TEENUSTE KOHTA KOMMENTAARIDE JAGAMISEKS NING LEPINGU SÕLMIMISE EESMÄRGIL ÜHENDUST VÕTVATE ISIKUTE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Vilniuses asuva ettevõttega MWT Solutions Lietuvos filialas, mis haldab andmeid koos Poznańis asuva ettevõttega MWT Solutions S.A., ühendust võtvatelt füüsilistelt isikutelt, kes soovivad saada teavet pakkumise kohta, avaldada oma arvamust ja kommenteerida, samuti nendelt, kes võtavad ühendust lepingu sõlmimise eesmärgil, kogume järgmisi isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress ja telefoninumber.

Palume mitte jagada veebilehtede kaudu teavet, mis sisaldab isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 9 lõikes 1 loetletud isikuandmete eriliiki (teave rassilise või etnilise päritolu, poliitiliste vaadete, usuliste või filosoofiliste veendumuste või ametiühingusse kuulumise, geneetiliste andmete, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavate biomeetriliste andmete, terviseandmete või füüsilise isiku seksuaalelu puudutavate andmete ja seksuaalse sättumuse kohta). Kui esitate sellist teavet mis tahes põhjusel, tähendab see teie selgesõnalist nõusolekut meiepoolsele sellise teabe kogumisele ja kasutamisele nii nagu on sätestatud käesolevas dokumendis või seal, kus see teave on avaldatud.

IV.3. KLIENTIDE JA POTENTSIAALSETE KLIENTIDE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Vilniuses asuv ettevõte MWT Solutions Lietuvos filialas, mis haldab andmeid koos Poznańis asuva ettevõttega MWT Solutions S.A., töötleb oma klientide ja potentsiaalsete klientide isikuandmeid. Need võivad sisaldada ka klientide ja potentsiaalsete klientide (nende töötajate) kontaktandmeid. Seda tüüpi isikuandmeid töödeldakse IT-süsteemides, mida kasutab Vilniuses asuv ettevõte MWT Solutions Lietuvos filialas, mis haldab andmeid koos Poznańis asuva ettevõttega MWT Solutions S.A., sealhulgas CRM-süsteemis. Sellistel eesmärkidel töödeldavad isikuandmed hõlmavad muu hulgas järgmist: ees- ja perekonnanimi, tööandja nimi, kontaktisiku ametikoht, telefoninumber, e-posti aadress või muud ametialased kontaktandmed.

IV.4 ISIKUTE ANDMETE TÖÖTLEMINE, KES KÜLASTAVAD VILNIUSES ASUVA ETTEVÕTTE MWT SOLUTIONS LIETUVOS FILIALAS, MIS HALDAB ANDMEID KOOS POZNANIS ASUVA ETTEVÕTTEGA MWT SOLUTIONS S.A., ÄRIPROFIILI

Kasutajate andmeid, kellele on meeldinud Vilniuses asuva ettevõtte MWT Solutions Lietuvos filialas, mis haldab andmeid koos Poznańis asuva ettevõttega MWT Solutions S.A., äriprofiil, mis on saadaval:

Facebookis aadressil: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063819870735,

LinkedIn-is aadressil: https://www.linkedin.com/company/mwt-solutions-lietuvos-filialas,

Twitteris aadressil: https://twitter.com/mwtsolutions ja

YouTube’is aadressil: https://www.youtube.com/user/mwtsolutions,

töödeldakse Vilniuses asuva ettevõtte MWT Solutions Lietuvos filialas, mis haldab andmeid koos Poznańis asuva ettevõttega MWT Solutions S.A., eespool nimetatud äriprofiili haldamiseks ja juhtimiseks, kasutajatega suhtlemiseks, sealhulgas esitatud küsimustele vastamiseks, suhtlemiseks, teavitamiseks korraldatavatest üritustest, huvipakkuvast teabest, vastutava töötleja pakutavatest teenustest ja toodetest, Facebooki kogukondade loomiseks. Seetõttu võib Vilniuses asuv ettevõte MWT Solutions Lietuvos filialas, mis haldab andmeid koos Poznańis asuva ettevõttega MWT Solutions S.A., eespool nimetatud äriprofiilide haldajana luua anonüümseid statistilisi andmeid veebilehe külastajate kohta, kasutades Facebooki, LinkedIn-i, Twitteri või YouTube’i funktsioone. Andmete töötlemise aluseks on nõusolek. Kasutaja otsustab vabatahtlikult, et talle meeldib/ta jälgib/suhtleb asjaomases sotsiaalvõrgustikus profiili/lehe/rühmaga. Reeglid, mis reguleerivad Vilniuses asuva ettevõtte MWT Solutions Lietuvos filialas, mis haldab andmeid koos Poznańis asuva ettevõttega MWT Solutions S.A., äriprofiili Facebookis/LinkedIn-is/Twitteris/YouTube’is, määrab kindlaks vastutav töötleja, kuid valitud sotsiaalvõrgustikus viibimise reeglid tulenevad otseselt seal kohaldatavatest eeskirjadest. Saate igal ajal lõpetada vastutava töötleja Facebookis/LinkedIn-is/Twitteris/YouTube’is loodud profiili jälgimise ja selle isegi blokeerida. Vastutava töötleja kasutatavate platvormide eripära tõttu toob ainult suvandi „blokeeri kasutaja” kasutamine kaasa selle, et teile ei kuvata vastutava töötleja loodud sisu. Muus osas on konkreetse sotsiaalmeediaplatvormi sisu üldist laadi. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist selle alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Vastutav töötleja töötleb üldkättesaadavaid isikuandmeid, nagu näiteks ees- ja perekonnanimi või üldine teave, mis on avaldatud kasutajate profiilides ja avalikkusele kättesaadav. Muude isikuandmete töötlemist teostab sotsiaalvõrgustik Facebook/LinkedIn/Twitter/YouTube vastavalt selle eeskirjades sätestatud tingimustele. Mitte mingil juhul ei kasutata nende isikute andmeid, kellele on meeldinud Vilniuses asuva ettevõtte MWT Solutions Lietuvos filialas, mis haldab andmeid koos Poznańis asuva ettevõttega MWT Solutions S.A., äriprofiil Facebookis/LinkedIn-is/Twitteris/YouTube’is, muul eesmärgil kui see, milleks need on esitatud. Isikuandmeid võidakse nende suhtlusvõrgustike toimimiseks edastada väljapoole Poolat, Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda.

Lisateave elektroonilise kirjavahetuse kohta.

Kui soovite meile e-kirja saata, siis võtke arvesse, et krüpteerimata e-kirjad, mis saadetakse interneti teel, ei ole piisavalt kaitstud kolmandate isikute volitamata juurdepääsu eest.

IV.5 TÖÖOTSIJATE ANDMETE TÖÖTLEMINE

Tööotsijate andmeid kogutakse jooksvaks värbamiseks ja lepingueelsete meetmete võtmiseks. Ettevõte võib andmeid töödelda ka juhul, kui tööotsija on andnud nõusoleku andmete töötlemiseks muu hulgas tulevase värbamise eesmärgil.

Töötleme tööotsijate andmeid värbamisprotsessi kestel ja maksimaalselt kolm aastat pärast värbamisprotsessi lõppu, st kuni võimalike nõuete esitamise ajani.

Kui töötlemine põhineb nõusolekul osaleda tulevastes värbamismenetlustes, töödeldakse isikuandmeid maksimaalselt kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

V TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS

Veebilehe, mida haldab Vilniuses asuv ettevõte MWT Solutions Lietuvos filialas, mis haldab andmeid koos Poznańis asuva ettevõttega MWT Solutions S.A., külastajate, kes kasutavad elektrooniliselt osutatavaid teenuseid või väljendavad oma arvamust Vilniuses asuva ettevõtte MWT Solutions Lietuvos filialas, mis haldab andmeid koos Poznańis asuva ettevõttega MWT Solutions S.A., äriprofiilis, isikuandmete töötlemine sotsiaalvõrgustikes põhineb töötlemisel erinevatel õiguslikel alustel, olenevalt töödeldavate isikuandmete kategooriast ja töötlemise eesmärgist. Töötleme oma veebilehtede külastajate isikuandmeid vastutava töötleja õigustatud huvi alusel (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f) või nõusoleku alusel, kui oleme sellist nõusolekut andmesubjektilt küsinud (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a). Töötleme veebi- või kontaktivormi täitnud isikute andmeid, sest see on vajalik lepingu täitmiseks või sellise lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks, oma andmeid esitava isiku taotlusel (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b), nõusoleku alusel (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a) või vastutava töötleja õigustatud huvi alusel esitatud küsimusele vastamiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f). Meie fännilehe külastajate andmeid töödeldakse vastavalt Facebooki kasutustingimustele kasutaja nõusoleku alusel (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a).

Vilniuses asuva ettevõttega MWT Solutions Lietuvos filialas, mis haldab andmeid koos Poznańis asuva ettevõttega MWT Solutions S.A., ühendust võtvate isikute isikuandmete töötlemine

Pakkumise kohta teabe saamine või teenuste kohta kommentaaride jagamine ning lepingu sõlmimiseks ühenduse võtmine toimub kasutaja väljendatud nõusoleku alusel, kes suunab selle päringu Vilniuses asuvale ettevõttele MWT Solutions Lietuvos filialas, mis haldab andmeid koos Poznańis asuva ettevõttega MWT Solutions S.A. (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a), või konkreetse isiku esitatud lepingu täitmise eesmärgil (taotluse täitmine) (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b). Samuti võime töödelda esitatud andmeid vastutava töötleja õigustatud huvi alusel (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f).

Potentsiaalsete klientide, kes on füüsilised isikud, isikuandmete töötlemine põhineb:

Vilniuses asuva ettevõtte MWT Solutions Lietuvos filialas, mis haldab andmeid koos Poznańis asuva ettevõttega MWT Solutions S.A., kui vastutava töötleja õiguslikul huvil (eelkõige seoses andmebaasi loomise, oma toodete otseturundusega) (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f);

nõusolekutel (sealhulgas eelkõige e-turunduse või telemarketingu nõusolekud) (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a).

VI ANDMETÖÖTLUSPERIOOD

Vilniuses asuv ettevõte MWT Solutions Lietuvos filialas, mis haldab andmeid koos Poznańis asuva ettevõttega MWT Solutions S.A., töötleb ja säilitab isikuandmeid ajavahemiku jooksul, mis sõltub isikuandmete töötlemise õiguslikuks eeltingimuseks olevast õiguslikust alusest. Teatame, et Vilniuses asuv ettevõte MWT Solutions Lietuvos filialas, mis haldab andmeid koos Poznańis asuva ettevõttega MWT Solutions S.A., töötleb isikuandmeid järgmistel alustel:

nõusolek, töötlemine kestab seni, kuni andmesubjekt võtab nõusoleku tagasi või kuni töötlemise eesmärk lõpeb;

vastutava töötleja õigustatud huvi, töötlemine kestab kuni eespool nimetatud huvi lakkamiseni (nt tsiviilõiguslike nõuete aegumistähtaeg) või kuni andmesubjekt esitab vastuväite sellise töötlemise jätkamisele – olukordades, kus selline vastuväide on õigusnormide kohaselt lubatud;

kehtivad õigusaktid, töötlemisperioodid määratakse sel eesmärgil kindlaks nende õigusaktidega.

Konkreetsete õiguslike või lepinguliste nõuete puudumise korral on lepingu täitmise käigus koostatud dokumentide ja muude dokumentaalsete tõendite põhiline säilitamisaeg maksimaalselt kuus aastat.

VII ANDMETE SAAJAD

Edastame isikuandmeid teistele osapooltele õigusnormidest tulenevate nõuete alusel või seoses eesmärgi saavutamisega, milleks need meile edastati. Ühtlasi kinnitame, et kasutame ainult selliste järeleproovitud ettevõtete teenuseid, mis on kohalikul turul tuntud ja tagavad andmete turvalisuse. Lepingud, mille alusel usaldame isikuandmete töötlemise, sisaldavad sätteid kaitsemeetmete kohta, mida me nõuame edastatavate andmete konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja kättesaadavuse tagamiseks.

Võime edastada isikuandmeid ettevõtetele või muudele usaldusväärsetele äripartneritele, kes osutavad teenuseid ettevõtte nimel, ja subjektidele, kellega me koostööd teeme. Lisaks võidakse andmeid edastada selliste teenuste nagu inkasso-, maksu-, õigus- ja raamatupidamisteenuste osutajatele. Isikuandmeid edastatakse nendele ettevõtetele ja teistele kolmandatele isikutele ainult siis, kui see on vajalik andmesubjektide poolt taotletud või lubatud teenuste osutamiseks, õiguste, vara või turvalisuse kaitsmiseks või kui ettevõte on kohustatud seda tegema kehtivate seaduste, kohtumääruste või muude asutuste eeskirjade alusel või kui isikuandmete avaldamine on muul viisil vajalik õiguslike või karistusõiguslike järelduste või kohtumenetluse tulemuste toetamiseks.

Lisaks on juurdepääs isikuandmetele lubatud ettevõtte volitatud töötajatele.

VIII ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEGA SEOTUD ÕIGUSED

Füüsiliste isikute õigused seoses isikuandmete töötlemisega hõlmavad järgmist:

a) õigus tutvuda oma isikuandmete sisuga;

b) õigus andmeid parandada;

c) õigus piirata andmete töötlemist;

d) õigus nõuda andmete kustutamist;

e) õigus andmeid üle kanda teisele vastutavale töötlejale.

Eespool nimetatud õigusi saab kasutada, võttes meiega ühendust e-posti aadressil gdpr@mwtsolutions.eu.

Füüsilistel isikutel on teatud õigused seoses oma isikuandmetega ja Vilniuses asuv ettevõte MWT Solutions Lietuvos filialas, mis haldab andmeid koos Poznańis asuva ettevõttega MWT Solutions S.A., vastutab vastutava töötlejana nende õiguste teostamise eest kehtivate õigusnormide kohaselt.

Samuti soovime teatada, et igal füüsilisel isikul on õigus esitada vastuväide oma isikuandmete töötlemise suhtes. Õiguspärasel eesmärgil saadud isikuandmete puhul on füüsilisel isikul õigus esitada vastuväiteid tema konkreetse olukorraga seotud põhjustel. Kui ta kasutab seda õigust, lõpetab ettevõte tema andmete töötlemise sel eesmärgil, välja arvatud juhul, kui ettevõte tõendab, et töötlemiseks on kaalukad õiguslikult põhjendatud alused, mis kaaluvad üles isiku huvid, õigused ja vabadused, või nõuete kehtestamise, esitamise või kaitsmise alused.

Vastuväite esitamise õigusest saab teatada e-posti aadressil gdpr@mwtsolutions.eu.

IX KONTAKTPUNKT

Vastutav töötleja on määranud järelevalveasutuse, millega saab ühendust võtta e-posti aadressil gdpr@mwtsolutions.eu.

X MUUDATUSED KÄESOLEVAS PRIVAATSUSPOLIITIKAS

Kohustume käesolevat privaatsuspoliitikat regulaarselt üle vaatama ja muutma, kui see osutub vajalikuks või soovitavaks uute õigusaktide, isikuandmete kaitse protsesside järelevalve eest vastutavate asutuste uute suuniste, andmekaitsevaldkonnas kasutatavate parimate tavade tõttu.